Algemene Voorwaarden Humancollective bv

I Algemeen, begrippen en definities

 1. Met ‘Humancollective’ wordt steeds bedoeld ‘Human Collective BV’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69370923.
 2. Alle door Humancollective verleende diensten worden verleend in de hoedanigheid van onafhankelijke opdrachtnemer.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake door Humancollective uit te brengen adviezen, te verlenen diensten of te verzorgen opleidingen.
 4. Onze voorwaarden zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Elke wijziging op deze Algemene Voorwaarden dienst schriftelijk te worden overeengekomen.
 6. Met Opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Humancollective heeft verstrekt.

II Grondslag aanbiedingen

 1. Offertes van Humancollective zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij – naar beste weten – alle daarbij essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 3. De in onze offerte omschreven werkzaamheden en daaraan verbonden kosten (incl. eventueel schriftelijk (per email) aan elkaar bevestigde wijzigingen daarin) maken onderdeel uit van onze overeenkomst. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht zoals geregeld in boek 7, titel 7, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Onze offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van drie maanden na dagtekening. Door ondertekening en retournering (of bevestiging per email) naar Humancollective van onze (evt. in overleg gewijzigde) offerte door Opdrachtgever komt onze overeenkomst tot stand.

III Uitvoering opdracht

 1. De opdracht zal naar beste inzicht, vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever is gehouden de voor de uitvoering van de opdracht benodigde en door Humancollective verlangde informatie op een adequate wijze tijdig te verstrekken. Hieronder wordt uitdrukkelijk begrepen een reactie op planningsvoorstellen en afgegeven optiedata.
 3. Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -ondersteuning behouden wij ons het recht voor medewerkers van ons bureau, zonder kosten voor de Opdrachtgever, als trainee bij de opdrachten te laten functioneren.
 4. Het is Humancollective na overleg met de Opdrachtgever toegestaan om bij de uitvoering van de verstrekte opdracht gebruik te maken van derden.

IV Tussentijds wijziging en beëindiging

 1. Indien een door Opdrachtgever gewenste wijziging van een verstrekte advies- of dienstverleningsopdracht leidt tot een toename van de tijdsinvestering door Humancollective, dan is Humancollective gerechtigd deze extra investering, na overleg met de opdrachtgever, tegen de in deze opdracht opgenomen tarieven in rekening te brengen.
 2. Bij annuleren of verschuiving van gereserveerde dagdelen (betreffende onder meer assessmentonderzoeken, workshops en trainingen) binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de kosten van de geannuleerde dagdelen in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 3. Door Humancollective aangegane verplichtingen jegens derden, of anderszins gemaakte kosten ten behoeve van een gewijzigde of geannuleerde opdracht zullen geheel voor rekening van Opdrachtgever komen.
 4. Indien een partij enige essentiële verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, dan zal de andere partij schriftelijk bericht hierover zenden en een redelijke termijn stellen om de verplichting alsnog na te komen. Als de in gebreke zijnde partij niet binnen de gestelde termijn zijn verplichting alsnog nakomt, dan kan de andere partij de overeenkomst beëindigen en haar schade op de in gebreke gebleven partij verhalen.
 5. Alle annuleringen en verschuivingen dienen schriftelijk (per email) plaats te vinden.

V Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid

 1. Humancollective en door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden zullen alle vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever geheim houden en derden nimmer inzage geven in (advies-)rapporten aan Opdrachtgever uitgebracht.
 2. Opdrachtgever heeft de volledige en onbeperkte beschikking over hetgeen door Humancollective geleverd wordt in het kader van de opdracht. Echter, Humancollective behoudt alle rechten die haar op grond van de Auteurswet toekomen, daaronder uitdrukkelijk tevens begrepen het recht tot verveelvoudiging.
 3. Onder geen beding mag door de Opdrachtgever materiaal van Humancollective aan derden ter beschikking worden gesteld.
 4. In de werkzaamheden van Humancollective waarbij haar consultants in aanraking komen met persoonsgegevens via de Opdrachtgever, zijnde niet geanonimiseerd en tot een specifiek persoon te herleiden, kan Humancollective nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit verlies of uit enige vorm van onrechtmatige verwerking hiervan.
 5. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Humancollective verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er jegens Humancollective voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Opdrachtgever vrijwaart Humancollective tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegeven of de uitoefening van deze overeenkomst.

VI Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Humancollective is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval van overmacht zal Humancollective daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever.

VII Aansprakelijkheid

 1. De resultaten van implementatie en gebruik van de verstrekte adviezen, de verleende diensten of de gegeven opleidingen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Humancollective vallen. Humancollective kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar uitgevoerde opdracht. Humancollective gaat derhalve een inspanningsverplichting aan.
 2. Humancollective is aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van door haar bij de uitvoering van de opdracht gemaakte ernstige en verwijtbare fouten. Een ernstige fout is een nalatigheid, vergissing of verzuim die onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en ervaring, met inachtneming van normale oplettendheid en een normale werkwijze van een beroepsuitoefening zonder meer vermeden had kunnen worden.
 3. Op natuurlijke personen verbonden aan Humancollective of door Humancollective ingeschakelde derden rust geen enkele aansprakelijkheid verband houdende met de opdracht. Iedere verordening of aanspraak van welke aard dan ook verband houdende met de opdracht en de uitvoering ervan zal uitsluitend worden ingediend of geldend gemaakt jegens de rechtspersoon waarmee de opdracht is overeengekomen.
 4. Bedrijfs-, gevolg- en indirecte schaden zijn altijd uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van Humancollective.
 5. De aansprakelijkheid van Humancollective is beperkt tot maximaal twee keer het door Humancollective in rekening te brengen bedrag voor de opdracht.

VIII Prijs en betaling

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen zoals opgenomen in de aanbieding exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Onder genoemde reis- en verblijfkosten in de offerte wordt tevens een voorovernachting verstaan, indien de reisafstand vanaf Amsterdam tot de (trainings-)locatie meer dan 75 km bedraagt.
 3. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van claims of reclames ontheft Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Reclames tegen betaling dienen binnen 8 dagen na ontvangst van factuur schriftelijk gedaan te worden.
 5. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal Opdrachtgever aan Humancollective de wettelijke rente vergoeden.
 7. Alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (die ten minste € 125,- bedragen) zijn voor rekening van Opdrachtgever.

IX Toepasselijk recht en geschillen

 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Het Nederlandse recht is van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69370923

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!